Welcome to GOA.HU Psychedelic Trance Community Mark forums read | View Forum Leaders
GOA.HU Psychedelic Trance CommunityEszmecsere Filozófiai mélységektől az érzelmi magaslatokig

Válaszol
Téma eszközök Megjelenítési módok
idézetek, szólások, közmondások... ;)
 
  #1  
Régi 2005-08-16, 19:44
?? ?? nem elérhető
Lelkes kezdő
 
Csatlakozott: 05-08-16
Összes hozzászólás: 60
?? még híres is lehet?? még híres is lehet
Alapbeállítás idézetek, szólások, közmondások... ;)

Követnem kell őket, mivel a vezetőjük vagyok! ;p

Az ember időnként belebotlik az igazságba, de legtöbbször feltápászkodik és továbbmegy.

Nem lehet túlbeszélni azt az embert aki tudja mit beszél.

Senki sem figyel rád, amíg nem hibázol.

Akinek a mondanivalójából hiányzik a mélység, az hosszúsággal egyenlíti ki azt.

Sose tulajdonítsd rosszindulatúnak azt amit ostobasággal is kielégítően indokolhatsz.

Mindíg segít bizonyítani az ember igazát, ha csapkod, toporzékol és kiabál.

Mentes vagyok minden előitélettől, mindenkit egyformán utálok.

Érdekes tudomány az emberismeret, csakhogy valamint az emberi test, úgy
a jellem boncolásánál le kell elõbb gyõzni az undort, melyet a látvány
bennünk gerjeszt, mielõtt a bámulatos összefüggésben, mely a szövevényes
szervezet legnemesebb s legaljasabb részeit egybeköti, élvezetet
találhatunk.

Két dolgot soha nem értünk meg egészen: a mindenséget s önmagunkat.
Minden tudománynak elérhetõ tárgya csak e kettõ között fekszik, s éppen
ez az ok, melyért a tudományban teljes megnyugvást nem találhatunk. Mert
miután minden komoly gondolkozás azon kérdéshez vezet, mily
összefüggésben áll azon tárgy, melyrõl elmélkedénk, az egésszel s
mindmagunkkal, természetes, hogy minden tudományunk kétellyel vagy hittel
végzõdik.

Barbilian, D.
Írásban az eszmék rendezettsége fontosabb a mondatok csiszoltságánál.
Egy ízben valaki azt kérdezte Barbiliantól, hogyan volt képes egyidejûleg matematikával
és költészettel is foglalkozni, mire õ így válaszolt: "A matematika éppúgy, mint a
költészet alkotó munka eredménye. Engem pedig csak az alkotás érdekel." Más
alkalommal ugyanezt a gondolatot így fejezte ki: "A matematika majdnem ugyanazokat
a szellemi erõket állítja sorompóba, mint amelyeket a költészet és a mûvészet is
megkíván."

Cayley, A.
Egy matematikai elméletet -- mint egyébként minden más dolgot --, könnyebb felfogni,
mint elmagyarázni a szépségét.

Einstein, A.
A képzelõtehetség fontosabb, mint az ismeret. Matematikai széprõl éppen úgy
beszélhetünk mint esztétikai széprõl. Van matematikai ízlés is amely a kutatások
kezdetekor segít felfedni, hogy ezek eredményre vezetnek-e vagy sem; a
vizsgálódásokat megfelelõ mederbe tereli.

Moisil, G.
Egy matematikus azért foglalkozik matematikával, mert valami szépet lát benne, valami
érdekeset, ami tetszik neki s ami felkavarja õt, gondolkodásra, elmélyedésre,
álmodozásra készteti.
A képzelet maga is információforrás.

Platon
A matematika nyitja fel a belsõ szemet az eredeti szépnek látására.

Sylvester, J. J.
A zene az érzelem matematikája, a matematika az értelem zenéje.

Weierstrass, K.
Az a matematikus, aki nem poéta is egy kicsit, sohasem lesz jó matematikus.

Ha a tudás hatalom, akkor erre a hatalomra miért nem vágyik több ember?

A filozófia nem tud választ adni a nagy kérdésekre, de rendkívül színvonalasan mond csodöt.

Az még hagyján, hogy nincs igazam, csak ne éreztessék velem!

Az élet nem elképzelhetetlen humor nélkül, de elviselhetetlen.

A Szentlélek legfôbb ajándéka a megértés. Kár, hogy túl sokan nézik a fogát.

Naponta háromszor tápláljuk buntudatunkat. Ha még mindig éhes, akkor éjjel, alvás helyett is lehet
álruhánkat szaggatni.

Én a teljességre vágyom - mondta szemlesütve Mária, miután a fukar arkangyal csak egy maroknyi
malasztot kínált neki.

Felemelô érzés lehet Isten háta mögött papirzacskót durrantani.

Amatôr módon uzzük professzionális ördögeinket.

A rejtett bunöknél rosszabbak az eltemetett erények.

Nyelvünkre ragad az oltári álszentség és még ki sem tudjuk köpni.

Váltsd meg magad, Jézus fáradt.

Nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam.

A siker két alapfeltétele:
1. Soha ne mond el a teljes igazságot! 2. . . .

A bugyi nem a világ legjobb dolga, de közel van hozzá.

Ha az ellenségeid lőtávolban vannak, akkor te is !

Ismeretlen: Olyan az ember, mint a beszéde

Elôbb ér el érintésed minden intésednél.

Ha túl sokáig hagysz valakit az ágyadban heverni, azt az életben nem hevered ki többé.

A legcsodálatosabb boszorkányok azok, akik, miközben elbuvölnek, hagyják magukat is megigézni.

A halhatatlanság hálátlan némber. De e hálátlan némbereket tesszük halhatatlanná, mi költôk.

Akkor a legerôsebb a birtoklási vágy szorítása, amikor az embernek mindenki kifolyik ujjai közül.

Megtagadom a buja bakfisoktól az ártatlanság vélelmét.

Könnyebb ellenállni a folyamatos kísértésnek, mint a csábítás orvtámadásainak.

A szarvasbôgés nem hallik az égig, legfeljebb a kozmikus búgócsigák feleselnek neki.

Egy hidegtál elôbb hul ki, mint az a Nô, aki megpróbál jégcsapnak látszani.

Szennylapból is lehet olvasni a sorok között.

Napjaink legelterjedtebb kivégzése a mókuskerékbe törés.

Lerágott csontjaink jelenünk értékes leletei.

Tarisznyánk tele kamuba sült pofátlansággal.

A kispolgári jólét az unalom rémuralma.

A szenvedélyektôl vezérelt emberek csak addig próbálnak kievickélni a káoszból, amíg rá nem
jönnek, hogy a rendben megfulladnak.

A fényben sütkérezô ember ritkán veszi észre saját sötétségét.

A Lelkiismeret úgy is lázadhat, hogy nem szólal meg többé.

Rossz helyen állsz, ha sarkadra lép a fényalagutas jövô, miközben az eltunt idô nyomaiban próbálsz olvasni.

Ha a Falba vágott Kaput lebontjuk, helyén ablak keletkezik. Ha a Falat lebontjuk a Kapu körül, akkor a Kapu válik Fallá.

Lépj kettôt óvatosan hátra, mielôtt észérveid nyomán megtörik a jég.

Ha érezzük, hogy feszül a húr, álljunk gyorsan a pattanás várható irányának túloldalára.

Zárjuk porcelántoronyba lelkünk elefántjait!

Szeretném emlékesztetni Önöket arra, hogy szélsoségesnek lenni a szabadságvédelmében nem bun. És hadd emlékeztessek
arra is, hogy mérsékeltnek lenni az igazságosság szolgálatában nem erény.
(Barry Goldwater amerikai politikus)

Az ember elsõsorban nem értelmi lény.
Ha az lenne, nem lenne sem szenvedés, sem
élvezet a világon.
Dosztojevszkij

Az orvosok a háborút nem tartják
elkerülhetetlen, tehát szükséges jelenségnek.
Õk szükségszerûnek a betegséget tartják, a
katonák pedig inkább a háborut. Célként az
orvosok az egészséget emlegetik, a katonák
pedig a békét.

K.Z. boldogtalan, mert meg akarta javítani az
emberiséget, de nem sikerült.
Ezzel szemben H.I. boldog, mert meg akarta
javítani a kenyérpirítót, és sikerült.

Az ész tényleg igazságosan van elosztva.
Még nem találkoztam senkivel, aki arról
panaszkodott volna, hogy neki kevés jutott.
Ismeretlen

A legtöbb ember nem rendelkezik határozott
világnézettel, hanem sok esetben összefüggéstelen
vélemények halmazával állunk szemben, amelyeket
bizonyos körülmények még egymással is szembe
képesek állítani. Az ilyen véleményhalmazok súlyát a
pillanatnyi érzelmi és indulati reagálások (válaszok a
tettek hatásaira) adják meg. Eredetüket a korábbi
(gondolkodással fel nem dolgozott) tapasztalatok
teszik ki, értékelésük pedig a baráti vagy idegen
személyekre gyakorolt HATÁSUK megállapításával
történik meg.

Ügyetlen míves szerszámát okolja.

Ki-ki maga tudja legjobban, hol viszket.

Sûrû bozót elefántot is elrejt.

Egy ujjal nem lehet arcot mosni.

Ne sajnáld a súlyos sebesültet, amíg nem láttad, hogy néz ki az ellenfele.

Aki vízparton lakik, megtanul úszni.

Nappal a szem, éjszaka a fül.

Vigyázz! Ki hírt hoz, visz is.

Kutat ás egy, iszik belõle száz.

Egy temetõben nyugszik gazdag és szegény.

Fiatal ember az erejét fitogtatja, öreg ember a bölcsességét.

Aki szellemet idéz, szellemet ûzni is tudjon.

Minden ígéret adósság.

Akármilyen nagy fa, kivágja a kisbalta.

Vakok városában vájd ki fél szemed.

Udvariasság minden ajtó kulcsa.

Mindenki szereti az igazat, de nem mindenki mondja ki.

A hízelgést és a magvas gyümölcsöt vigyázva élvezd.

Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram et recipit vim superiorum et inferiorum.
Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiat a te omnis obscuritas - a földrôl az égbe emelkedik,
aztán ismét a földre leszáll, a felsô és az alsó erôket magába szívja. Az uralmat az egész világ fölött
így nyered el. E perctôl fogva elôled minden sötétség kitér.
Válaszol idézettel
  #2  
Régi 2005-08-16, 19:45
?? ?? nem elérhető
Lelkes kezdő
 
Csatlakozott: 05-08-16
Összes hozzászólás: 60
?? még híres is lehet?? még híres is lehet
Alapbeállítás

Nagy bátorság szükséges ahhoz, hogy azzá válj aki valójában vagy.

Elõször magadban kell létrehozni a változást, amit a világtól követelsz.

Annyik vagyunk, amennyit látunk. A hit tudás és látás. Kezeink csupán szemünket szolgálják.

Az álmok hatása nem kisebb, mint a tetteké.

Néhány ember olyannak látja a dolgokat, amilyenek a valóságban, és azt kérdezi: "Miért?" - Én viszont nem létezõ dolgokról

álmodozva kérdem: "Miért is ne?"

Mégha biztosan tudnám is, hogy a Föld holnap darabjaira hullik, mégis elültetném az almafámat.

Aztán így szólt egy tanító:"Beszélj nekünk az igazságról!"És õ ekképp felelt:" Senki sem tud új igazságot felfedni elõtted,

csak azt, ami már elméd hajnalán dereng. És ha valóban bölcs, nem kényszerít, hogy Tudása Házába lépj, hanem saját elméd

küszöbére vezet. És ha mindannyiótok egyedül is áll isten tudásában, úgy kell egyedül állnotok saját isteni tudásotokban és a

világ megértésében."

Amíg az ember elfogadja a megszokottat, addig állandó kétségek rabja lesz, de ha helyet ad egy józan kétely csábításának,

végül rátalál az Igazságokra.

A bölcsek többet tanulnak a bolondoktól, mint a bolondok a bölcsektõl.

Az emberiséget három nagy csoport alkotja: a mozdíthatatlanok, a mozdíthatók és azok, akik mozdulnak.

A jó és a rossz tettek eszméjén kívül létezik egy másik dimenzió. Ott találkozunk.

Az ember nem annyi, amennyi, hanem annyi, amennyi tõle kitelik.

A hóhérnak mindíg olyan emberrel kell dolgoznia, akinek ez az első esete.

A tüdőrák megelőzhető - infarktussal !

Állítsátok meg a világot, ki akarok szállni.

Némelyik nő mind egyforma.

Az akarok lenni ami akkor voltam mikor az akartam lenni ami most vagyok.

Ha nem lenne utolsó pillanat, semmi sem készülne el.

Ma kezdődik életed hátralévő része.

Természet ősanyánk ócska kurva.

Akit eddig még nem sértettem meg, annak a k...a anyját . . .

Az emberiség megérett a pusztításra.

Mindent lehet egyszerűbben csinálni.

Az önző csak magára gondol. Az irígy másokra is !

Isten nem létezik, vagy ha igen, akkor nagyon utál bennünket.

Ne higgy a csodákban - támaszkodj rájuk.

Működésképtelen elképzelése mindenkinek van.

Ha semmit sem csinálsz, semmit sem ronthatsz el.

Dolgozni csak pontosan és szépen, ahogy a csiga megy a réten, úgy érdemes.

A Colt erősebb az ászpokernél.

Az élet olyan mint a gyereknadrág, rövid és szaros.

Mindenki hazudik, de nem számít, mert senki sem figyel.

Még a víz is rossz ízű, ha orvos írja elő.

A csorba edény sohasem törik el.

Dugóhúzóba került repülőgépen nincsenek ateisták.

Két egyetemes dolog van ezen a Földön, a hidrogén és az ostobaság.

Ezer ember hallgatása sem képes elnyomni egyetlen ordítást.

Ha megkönnyebbültél, sőt jól érzed magad - elfeledkeztél valamiről.

Ha nem érdekel hol vagy, nem tévedhetsz el.

A sátor sohasem dől össze azonnal, csak miután becipeltél mindent, lefeküdtél aludni és eleredt az eső.

Isten a jól végzett munkát másikkal jutalmazza.

Bocsáss meg az ellened vétőknek, de vésd emlékezetedbe őket.
Válaszol idézettel
  #3  
Régi 2005-08-17, 08:55
biteplz logója
biteplz biteplz nem elérhető
Van véleményem
 
Csatlakozott: 05-05-15
Összes hozzászólás: 375
biteplz jó irányba halad
Üzenetküldés ICQ-n keresztül biteplz részére
Alapbeállítás

neked jó sok időd lehet
Válaszol idézettel
  #4  
Régi 2005-08-21, 23:37
PeeKaBoo logója
PeeKaBoo PeeKaBoo nem elérhető
Adeptus
 
Csatlakozott: 05-05-25
Hely: hULLáM-vÖlGyBeN AvAgY cSePeL
Összes hozzászólás: 17.487
PeeKaBoo a fórum leghíresebb emberePeeKaBoo a fórum leghíresebb emberePeeKaBoo a fórum leghíresebb emberePeeKaBoo a fórum leghíresebb emberePeeKaBoo a fórum leghíresebb emberePeeKaBoo a fórum leghíresebb emberePeeKaBoo a fórum leghíresebb emberePeeKaBoo a fórum leghíresebb emberePeeKaBoo a fórum leghíresebb emberePeeKaBoo a fórum leghíresebb emberePeeKaBoo a fórum leghíresebb embere
Üzenetküldés MSN-en keresztül PeeKaBoo részére
Alapbeállítás

ez kicsit Ozorára emlékeztet

" A sátor sohasem dől össze azonnal, csak miután becipeltél mindent, lefeküdtél aludni és eleredt az eső."
__________________
peekaboo.blogol.hu

...lepkefing...
Válaszol idézettel
  #5  
Régi 2005-08-22, 12:34
Syl logója
Syl Syl nem elérhető
Teremtő
 
Csatlakozott: 05-07-28
Hely: Isten állatkertje
Összes hozzászólás: 28.491
Syl a fórum leghíresebb embereSyl a fórum leghíresebb embereSyl a fórum leghíresebb embereSyl a fórum leghíresebb embereSyl a fórum leghíresebb embereSyl a fórum leghíresebb embereSyl a fórum leghíresebb embereSyl a fórum leghíresebb embereSyl a fórum leghíresebb embereSyl a fórum leghíresebb embereSyl a fórum leghíresebb embere
Üzenetküldés MSN-en keresztül Syl részére
Smile

Idézet:
PeeKaBoo eredeti hozzászólása
ez kicsit Ozorára emlékeztet

" A sátor sohasem dől össze azonnal, csak miután becipeltél mindent, lefeküdtél aludni és eleredt az eső."

Ez jóóóóó!!!!
Ez tecc és igaz is
Válaszol idézettel
  #6  
Régi 2005-08-29, 22:31
itna logója
itna itna nem elérhető
Van véleményem
 
Csatlakozott: 05-08-18
Összes hozzászólás: 311
itna jó irányba halad
Alapbeállítás

Idézet:
Syl eredeti hozzászólása
Ez jóóóóó!!!!
Ez tecc és igaz is


jah, jah, jah,
__________________
Tágra zárt szemek

A hippi olyan ember, akinek olyan hosszú haja van, mint Tarzannak, olyan a járása, mint Jane-nek és olyan a szaga, mint Csitának.
Válaszol idézettel
  #7  
Régi 2005-08-29, 22:50
dorothy logója
dorothy dorothy nem elérhető
Nem viccelek
 
Csatlakozott: 05-05-15
Hely: Naprendszer
Összes hozzászólás: 1.808
dorothy has much to be proud ofdorothy has much to be proud ofdorothy has much to be proud ofdorothy has much to be proud ofdorothy has much to be proud ofdorothy has much to be proud ofdorothy has much to be proud ofdorothy has much to be proud of
Arrow

"A cselekvés mozgásba lendült akarat."

William McDougall
Válaszol idézettel
  #8  
Régi 2005-09-01, 16:36
dorothy logója
dorothy dorothy nem elérhető
Nem viccelek
 
Csatlakozott: 05-05-15
Hely: Naprendszer
Összes hozzászólás: 1.808
dorothy has much to be proud ofdorothy has much to be proud ofdorothy has much to be proud ofdorothy has much to be proud ofdorothy has much to be proud ofdorothy has much to be proud ofdorothy has much to be proud ofdorothy has much to be proud of
Alapbeállítás Re: idézetek, szólások, közmondások... ;)

"Zord éjre kékszemű reggel nevet,
S arannyal hímez minden felleget.
Mint részegek, vak árnyak inganak,
Mert láng-szekéren mindjárt itt a nap.
Mikorra égő szemmel ránk ragyog,
S felszáritja a lucskos harmatot,
Én ezt a háncs-kosárkát megrakom
Mérges szerrel, gyógyfűvel gazdagon.
A föld: az anyaöl s a kripta mélye;
Folyvást temel és folyvást szűl a méhe.
És bármit szűl is, édes gyermeke:
Egyként táplálja éltető teje.
Tengernyi magzat s egy se hasztalan,
Mert mindeniknek más-más haszna van.
A természet kegyelmét ontja bőven:
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó, nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!

A virtus bűn, ha jó irányt feled,
S a bűn jó úton virtussá lehet.
E kis virágszál gyenge levele
Méreggel és balzsammal van tele.
Szagold: szived gyönyörtől ittasul;
Izleld: szemedre örök éj borul.
Két ellenséges király táboroz
Emberben, fűben: a Jó és a Rossz.
És hol a Rossz erősebb haddal áll,
Az élet hervad tort ül a Halál. "

Shakespeare Rómeó és Júliájából
Válaszol idézettel
  #9  
Régi 2005-09-01, 18:05
WadMatch logója
WadMatch WadMatch nem elérhető
Komoly arc
 
Csatlakozott: 05-05-16
Összes hozzászólás: 884
WadMatch még híres is lehet
Üzenetküldés ICQ-n keresztül WadMatch részére Üzenetküldés MSN-en keresztül WadMatch részére
Alapbeállítás re: idézetek, szólások, közmondások... ;)

Szerintem elgondolkodtato:

Milyen szinu a kameleon, ha tukorbe nez?
__________________
"Some people come into our lives, leave footprints on our hearts, and we are never the same."

"Ha könnycsepp lennél, sosem sírnék.. Nehogy elveszítselek."
Válaszol idézettel
  #10  
Régi 2005-09-01, 19:02
killkuk@c logója
killkuk@c killkuk@c nem elérhető
Banned
 
Csatlakozott: 05-05-15
Hely: KOZMOPOLITA
Összes hozzászólás: 514
killkuk@c jó irányba halad
Üzenetküldés ICQ-n keresztül killkuk@c részére Üzenetküldés AIM-en keresztül killkuk@c részére Üzenetküldés MSN-en keresztül killkuk@c részére Üzenetküldés Yahoo-n keresztül killkuk@c részére
Post cím

... a goások tudásfája bonsai ...
Válaszol idézettel
  #11  
Régi 2005-09-17, 14:29
kIwICiBiN logója
kIwICiBiN kIwICiBiN nem elérhető
Komoly arc
 
Csatlakozott: 05-06-27
Hely: "i have to go home... You are home.."
Összes hozzászólás: 787
kIwICiBiN még híres is lehet
Alapbeállítás Re: idézetek, szólások, közmondások... ;)

"erőnk több van mint akaratunk, s gyakran csak azért ítélünk egy-egy dolgot lehetetlennek, hogy saját magunk előtt felmentsük magunkat.
ahhoz viszont nincs elegendő erőnk,hogy mindenben az eszünkre hallgassunk"
__________________
betegesen vonzódom az elmebeteg emberekhez.... folyton keresem a társaságukat... folyton meg akarom fejteni őket, h miért mások mint a többiek, ezért nagyon utálnak, én meg annál jobban kedvelem őket
Válaszol idézettel
  #12  
Régi 2005-09-23, 13:15
zwana logója
zwana zwana nem elérhető
Megrögzött fórumozó
 
Csatlakozott: 05-05-15
Összes hozzászólás: 3.515
zwana is a splendid one to beholdzwana is a splendid one to beholdzwana is a splendid one to beholdzwana is a splendid one to beholdzwana is a splendid one to beholdzwana is a splendid one to beholdzwana is a splendid one to behold
Alapbeállítás re: idézetek, szólások, közmondások... ;)

"biztos vagy benne, hogy angolul a denevér úgy hangzik, hogy BUTNOBLOOD?"
Válaszol idézettel
  #13  
Régi 2005-09-23, 13:23
zwana logója
zwana zwana nem elérhető
Megrögzött fórumozó
 
Csatlakozott: 05-05-15
Összes hozzászólás: 3.515
zwana is a splendid one to beholdzwana is a splendid one to beholdzwana is a splendid one to beholdzwana is a splendid one to beholdzwana is a splendid one to beholdzwana is a splendid one to beholdzwana is a splendid one to behold
Alapbeállítás re: idézetek, szólások, közmondások... ;)

"- beteg a macim...
- mi baja?
- humorérzéke van..."
Válaszol idézettel
  #14  
Régi 2005-10-18, 18:43
LOCO logója
LOCO LOCO nem elérhető
Halhatatlan
 
Csatlakozott: 05-07-22
Összes hozzászólás: 11.817
LOCO a fórum leghíresebb embereLOCO a fórum leghíresebb embereLOCO a fórum leghíresebb embereLOCO a fórum leghíresebb embereLOCO a fórum leghíresebb embereLOCO a fórum leghíresebb embereLOCO a fórum leghíresebb embereLOCO a fórum leghíresebb embereLOCO a fórum leghíresebb embereLOCO a fórum leghíresebb embereLOCO a fórum leghíresebb embere
Üzenetküldés MSN-en keresztül LOCO részére
Alapbeállítás re: idézetek, szólások, közmondások... ;)

"Utáltam és bántam minden napot, amelyet az iskolában kellett töltenem. Azt akartam, hogy tanítsanak meg írni-olvasni, és aztán hagyjanak békén."

"Sohasem akartam a karrierje útjában állni. Hogyan is kívánhatnám egy hozzá fogható szépségű lánytól, hogy otthagyja a roncsderbit?"

"A nagyapám amúgy igen jelentéktelen ember volt. A temetésén a halottaskocsi ment leghátul."

"Már hetedik éve, hogy anyósom átjön karácsonykor. Idén újítunk. Beengedjük."

"Hogy higgyek Istenben, mikor pont a múlt héten egy villanyírógép billentyuje becsípte a nyelvemet..."

WOODY ALLEN
__________________
mutyizás!!! Und dubajozás!!!
Válaszol idézettel
  #15  
Régi 2005-10-18, 18:45
pompeia logója
pompeia pompeia nem elérhető
Komoly arc
 
Csatlakozott: 05-05-18
Hely: Bp
Összes hozzászólás: 677
pompeia még híres is lehet
Üzenetküldés MSN-en keresztül pompeia részére
Alapbeállítás re: idézetek, szólások, közmondások... ;)

Idézet:
zwana eredeti hozzászólása
"biztos vagy benne, hogy angolul a denevér úgy hangzik, hogy BUTNOBLOOD?"
vagy hogy a "szarvas" úgy, hogy "shitiron"?
Válaszol idézettel
  #16  
Régi 2005-10-18, 18:47
LOCO logója
LOCO LOCO nem elérhető
Halhatatlan
 
Csatlakozott: 05-07-22
Összes hozzászólás: 11.817
LOCO a fórum leghíresebb embereLOCO a fórum leghíresebb embereLOCO a fórum leghíresebb embereLOCO a fórum leghíresebb embereLOCO a fórum leghíresebb embereLOCO a fórum leghíresebb embereLOCO a fórum leghíresebb embereLOCO a fórum leghíresebb embereLOCO a fórum leghíresebb embereLOCO a fórum leghíresebb embereLOCO a fórum leghíresebb embere
Üzenetküldés MSN-en keresztül LOCO részére
Alapbeállítás re: idézetek, szólások, közmondások... ;)

"# Gyönyörű gyerekeim vannak. Hálistennek a feleségem megcsalt.
# Egyik karácsonyra egy légpuskát vettem a fiamnak. Ő meg egy pólót vett nekem, céltáblával a hátán.
# Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
# Veszélyes környéken lakom. Az utcánkban a gyerekek lelopják az autók kerekeit - menet közben.
# A feleségem félt a sötétben. Aztán meglátott engem ruha nélkül. Azóta a világosban fél.
# Az egyetlen bajom az életemmel, hogy nem valaki más vagyok.
# A nagyapám amúgy igen jelentéktelen ember volt. A temetésén a halottaskocsi ment leghátul.
# Az élet dolgait két részre osztom: rettenetesre és kibírhatatlanra.
# És együtt alszik majd a bárány és a farkas, de a bárány nem alszik majd jól.
# Sohasem akartam a karrierje útjában állni. Hogyan is kívánhatnám egy hozzá fogható szépségű lánytól, hogy otthagyja a roncsderbit?
# Osztrigat pedig nem eszem. Az en etelem legyen halott - ne beteg, ne sebesult - halott!
# "Erdekes arca van. Erdekes hogy ez egy arc."
# " ... az arca olyan volt, mint Louis Armstrong hangja."
# Gyerekkoromban egyszer eltűntem pár napra otthonról. A szüleim azonnal reagáltak, kiadták a szobám."

WOODY ALLEN
__________________
mutyizás!!! Und dubajozás!!!
Válaszol idézettel
  #17  
Régi 2005-10-21, 20:15
Psy L logója
Psy L Psy L nem elérhető
Megrögzött fórumozó
 
Csatlakozott: 05-05-16
Hely: d"^-^"b
Összes hozzászólás: 3.962
Psy L egyszerűen csodálatosPsy L egyszerűen csodálatosPsy L egyszerűen csodálatosPsy L egyszerűen csodálatos
Üzenetküldés MSN-en keresztül Psy L részére
Alapbeállítás Re: idézetek, szólások, közmondások... ;)

Ha nem eszel nem szarsz, ha nem szarsz meghalsz :P
__________________
Did u bring the plastic man?!?!?!
Válaszol idézettel
  #18  
Régi 2005-10-24, 19:28
?? ?? nem elérhető
Lelkes kezdő
 
Csatlakozott: 05-08-16
Összes hozzászólás: 60
?? még híres is lehet?? még híres is lehet
Alapbeállítás re: idézetek, szólások, közmondások... ;)

- a legbiztosabb ha fogalmunk sincs

- jobban szem elött kéne tartanod, h amit arról gondolsz, h mit gondolnak rólad, azt valójában te gondolod magadról

- eszméink szilárdságán múlik, h tisztelnek-e vagy kiröhögnek

- csak a mosoly támadhatatlan érv

- párhuzamot keress, h magyarázatot találj

- senki sem egykorú magával

- csak aki folyton viccel, gondolhat mindent komolyan

- szomorú hely ahol attól vagyunk jobb emberek, h kevésbé vagyunk állatok

- a lemondás a kulcs a nők szívéhez, de vajon megéri?

- fantasztikus, h végül minden megoldódik - nincs kegyelem

- akinek nem valódi a meggyőződése, azt nem érdemes meggyőzni, akinek valódi, azt meg nem lehet

- politikusainkal nem az a baj, h rosszabbak nálunk, hanem, h nem jobbak

- a gondolkodás akkor hiteles, ha ellenmond a szívnek

- az elégedettség a zuhanás kezdete

- lakozik bennünk egy fenevad, aki kudarcokkal táplálkozik

- a műveltség igazi páncél... úgy véd, h korlátoz

- átüt a nyílvessző a kemény páncélon is olykor

- mikor nekikészülsz, h elhitess valamit magadról a többiekkel, jusson eszedbe, h te leszel az első, aki elhiszi

- a túlhajtott őszinteség az embertelenség egyik változata

- akinek nyerő kártyái vannak, mindig tisztességesen játszik

- tapasztalat minden bölcsesség kezdete (xp harvest rlz

- egyáltalán ne elmélkedj arról, h milyennek kell lennie a jó embernek, hanem légy olyanná

- semmit sem ér a zene, amelyet senki sem hall

- míg úgy hiszed mentegetőzöl - vádolod magad

- szép az, mi érdek nélkül tetszik

- mennyi üres gond kínozza hiába az embert

- az élet önmagában rövid, de a szenvedések meghosszabbítják

- a nélkülözőknek sok hiányzik, a kapzsinak minden

- a természetes tehetség tanulás nélkül is sokra képes, a tanulás tehetség nélkül, semmire sem megy

- ha mindentől félnénk amitől csak lehet, semmi okunk nem volna élni

- a vidámság növeli a tetterőt

- hogy mennyi dolog van a világon, amire nekem semmi szükségem nincsen

- az vagyok, aki vagyok úgy sem lehetek más

- aki hibátlan lovat keres, járhat gyalog

- az egyetlen dolog amit az emberi természetről biztosan tudunk, az h változik

- kártyáinkat a sors keveri, mi meg játszunk vele

- az ember sorsa elől menekülve végzetébe rohan

- lelkedben van a baj, s te magadtól el sose futhatsz

- az önmérséklet megedzi az embert
Válaszol idézettel
  #19  
Régi 2005-10-24, 21:03
freeman logója
freeman freeman nem elérhető
Megrögzött fórumozó
 
Csatlakozott: 05-05-14
Összes hozzászólás: 2.656
freeman elismerésnek örvendfreeman elismerésnek örvend
Alapbeállítás re: idézetek, szólások, közmondások... ;)A titokzatos ? embertől újabb adag elgondolkoznivalót kaptunk.
Válaszol idézettel
  #20  
Régi 2005-10-25, 19:18
?? ?? nem elérhető
Lelkes kezdő
 
Csatlakozott: 05-08-16
Összes hozzászólás: 60
?? még híres is lehet?? még híres is lehet
Alapbeállítás re: idézetek, szólások, közmondások... ;)

ugyan
Válaszol idézettel
Válaszol


Jelenlévő aktív tagok böngészik ezt a témát: 1 (0 tag és 1 látogató)
 
Téma eszközök
Megjelenítési módok

Hozzászólás szabályai
Új témákat nem hozhatsz létre
Válaszokat nem küldhetsz
Fájlokat nem csatolhatsz
A hozzászólásaidat nem módosíthatod

BB code : bekapcsolva
Pofik bekapcsolva
Az [IMG] kód bekapcsolva
A HTML kód kikapcsolva

Fórum ugrás


A pontos idő 08:02 , a GMT +2 időzóna szerint.